Boers

From artvalvas
Jump to navigation Jump to search

Boers betekent dorps, boerachtig, landbouw eenvoudig, onhoffelijk. Dat kan zowel in de spraak zijn als levensstijl.


OrianaCalemi

Op trèèn 16, op't spits. Ne aae pee van zesentwééntig, slappe vilthooooood met een koooooooordje erroooond 'ne plek van ne lint, nak te laaaaaaaang just er is aan getrokke. De manne stappe uit. Da mens begint te flippe tegen ne vurbèkeumer erneffe, Die zievert dat em altij botst als er iemand neffe komt. Die wou ne groet bakkes hemme ma da klonk net da da mens begon te bléte. Wou'em gaan zitte oep dieje lege stoooooooool en vliegt dieje er toch nie oep af zeker. Na twee uuuuuuren, kwammekik dieje toch ni tege op't Jan Willem Brouwersplein, bij da concertgebouw. Dieje is bètien van ne moat die was aan't klappe : 'Ge zou ne knoêp extra aan ei frakske moete haaaaaaange.' Dieje wijst woar en vurwá.


Mirthe Tibos

In liene 16, op ’t spitseure: Ê kêrel van e joare of zes’ntwientig, slutsche vilt’noed mê e korrejge deroend in de plekke van e lint, nekke te lank lêk of dat’ran êtrokken was. De menschen stepp’n uut. De figeure in kwèsche vliegt uut tegen de passagier névest em, dat’n der van beschuldigt van tegen em te stuuk’n ieder kê dat er êtwiëe verbie passeert. Binst dat’n eigentlek bits adde willen klienken was de tooène eêrder bleiterieg! Ziedê zitplekke vriekomm’n en scjhieternaartoe’e. 2 euren loater komkem tegen op ’t Jan Willem Brouwerspleing, bie ’t Consèrtgebouw. Ênis toope mê e moat die teg’n em zegt: Je zoe’den extra knope an joe pardesu moet’n loat’n zett’n. Ene wiest woa (bie d’uutsnieding) en woavoorn.

Louise Jans

Op lijn zistejn, opt spitsuoer. Ne jong van zisentwintieg, platten hoéd me e kùùdje rond in e plak van e snurke, zenne nak te làànk of doe oan getroekke is. De minse goan af begient dieje mààn doe tèjge dieje lengs em: “ellendige mins, dji stoempt mich iedere ker als doe immand langs mich afkumt”. Hie wou koat uiverkuime ma kloenk gelik een grinskabin. Hie ziet een plak vor te zitten en zet zich rap doal. Twie oere loater zien ich dieje opt plein van e Brouwer, be da concertgebouw. Doe lupt ne kommeroad lengs em en zet: dji zout nen extra knuip an ure pit moete loate zette. doe zoe (moe da t er plak is) en hie zet moevuier.


YunotBex

Iech had gèster wir iet veur gehad oep dij lijn 16 hè, ’t wor wir spitsoer. En doa wor zoe ne joenge gast van zoën 26 joar, een slappe vilte klak met e getrukken keurdje rond zijn klak inne plak van e lintje, déje Zenne nak wor zo langk, just alsof ter oan getrokke wor. Al de minsen stappe uijt, ma dieje inne mins valt mich do nen andere mins oan, dieje bewiert da déje anere mins den hiele tijd tége hum oan zit te stoete iedere kir as der nen anere passagier oatstapt. Déje lange mè zen klak wo zoe wa stoer dun, ma ’t wor ieder zoe wa jankerig. Dan inins schiet déje rech want der wor een plak vrijgekeume. Twie oer loater zien ich em opt Jan Willem Brouwersplein, do bij da concertgebouw. Do war ooch nog nen anere mins bij, en déje zée tege hum da humpes beter nen anere knoep oan zenne jas mot loate zette, dieje wijst het hum nog oan en zet voorwa.